วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ยุทธศาสตร์ การบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ ( TIPCo

โดยมีหลักในการทำงานร่วมกันว่า ร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมกันแก้ปัญหาและร่วมกันภาคภูมิใจและเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นพลวัตร (Dynamic) โดยมีเป้าหมายนักเรียนสำคัญที่สุด องค์ประกอบของการบริหารงานแบบ  TIPCo  
T    =  Teamwork        แปลว่า    การทำงานเป็นทีม
I     =   Integration       แปลว่า    การบูรณาการ
P   =   Participation   แปลว่า    การมีส่วนร่วม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Academic Chaingmai 52

My Friend