วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2552

สรุปความรู้ครั้งที่ 1 ประจำวันที่ 21 พ.ย. 2552

สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าชั้นเรียนสัปดาห์ที่ 3
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2,552

ในนี้อวัน. อภิชาติ พันธุ์วัชร ได้ทำการทบทวนในเรื่องการสร้างบล็อกให้กับนักศึกษาซึ่ง. ได้เน้นย้ำและทำการสาธิตให้นักศึกษาดูจนเกิดความเข้าใจ และนักศึกษาทำการสร้างบล็อกบนของตนเองได้ทุกคนซึ่งก่อนจะทำการสร้างบล็อกนั้น และเมื่อนักศึกษาได้สร้างบล็อกเป็นของตนเองแล้ว  บันทึกและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวรวมทั้งการใส่ภาพพื้นหลังภาพอื่นๆ ประกอบใส่ลงในบล็อกซึ่งนักศึกษาเรียนอย่างมีความกระตือรือร้น และ
ได้สอนให้นักศึกษาได้สอนเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลข่าวสารจาก Google เว็บ จากการค้นจากแบบขั้นสูงซึ่งเป็นการค้นหาและสามารถเลือกรูปแบบของชนิดของไฟล์ข้อมูล และจำนวนของไฟล์ข้อมูลได้ ซึ่งการการเรียนรู้ดังกล่าวคิดว่าเป็นการถ่ายทอดความรู้วิธีการหนึ่งได้เป็นอย่างดี  ขอบคุณและขอท่านอาจารย์ที่ได้ให้แนะนำ ช่วยเหลือเป็นวิธีการเรียนรู้สู่สากลที่แท้จริงและนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Academic Chaingmai 52

My Friend