วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ใบงานชิ้นที่ 1 ความหมายของคำ

    นักศึกษาฟังการบรรยายของอาจารย์ครั้งที่ 1 ให้นักศึกษาสรุปความหมายและความสำคัญพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาการจัดนวัตกรรมและสารสนเทศในสถานศึกษา
• (1) การจัดการ / การบริหาร • (2) นวัตกรรม • (3) เทคโนโลยีการศึกษา • (4) ข้อมูล • (5) สารสนเทศ • (6) ระบบสารสนเทศ • (7) ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา • (8) การสื่อสาร • (9) เครือข่าย • (10) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร • (11) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ข้อที่ 1 อธิบายความหมายของคำสำคัญดังต่อไปนี้พร้อมกับยกตัวอย่าง ( ศึกษากรณีศึกษาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศในสถานศึกษา) ดังต่อไปนี้1,1 การจัดการและการบริหารหมายถึง ความสามารถในการบริหารกระบวนการอย่างเป็นระบบเป็นการกำหนดเป้าหมายและทิศทาง ซึ่งต้องมีการวางแผนกำหนดการและจัดการทรัพยากรภายในองค์กรเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ขององค์การนั้นๆ ประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างมี
1.2
นวัตกรรม หมายถึง  การนำสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ที่นำมาใช้ในระบบการศึกษา มุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียนและช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน
1,3
หมายถึงเทคโนโลยีการศึกษา เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการหรือการใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับาถานการณ์ในการแก้ปัญหา หรือทางการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1,4
หมายถึงข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆที่มีอยู่ในธรรมชาติอาจเกี่ยวข้องกับบุคคลสิ่งของ สนใจหรือเหตุการณ์ที่ศึกษาข้อมูลมักอยู่ในรูปแบบตัวเลขตัวหนังสือรูปภาพ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นต้นแผนภูมิ
1,5
หมายถึงสารสนเทศ ข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลด้วยวิธีการต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายต่อผู้รับ
1,6
หมายถึงระบบสารสนเทศ การนำเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการรวบรวมจัดเก็บโดยมีส่วนเก็บข้อมูล ผ่านกระบวนการจัดการกับข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลนั้นกลายเป็นสารสนเทศที่ดีสามารถนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ในเวลาอันรวดเร็วและถูกต้อง
1,7
ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาเป็นการนำเอาระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลข้อมูลบันทึกข้อมูลประมวล การนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาและใช้เป็นสื่อกลางในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ และใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน
1,8
หมายถึงการสื่อสาร กระบวนการถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนหรือติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้ส่งกับผู้รับสาร โดยผ่านช่องทางนำสารหรือสื่อเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันและกัน
1,9
เครือข่าย เป็นการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อกันเพื่อให้สามารถใช้ข้อมูล ใช้เครื่องพิมพ์หรือทรัพยากรทางคอมพิวเตอร์ร่วมกันได้
1,10
การสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศและ เป็นการผสานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสารโทรคมนาคมจะครอบคลุมองค์ประกอบต่างๆ 3 ส่วนดังนี้
1)
การสื่อสารระบบ
2)
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร
3)
ซอฟแวร์ที่ทำให้ระบบและอุปกรณ์ทำงานได้
1,11
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา หมายถึงศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการหรือการใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับการแก้ปัญหาหรือต่อการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบที่เข้ามามีบทบาทในด้านการจัดการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงสูงใจในการเรียน ช่วยประหยัดเวลาในการเรียน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Academic Chaingmai 52

My Friend