วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2552

การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศของสถานศึกษา

ชื่อหน่วยงานโรงเรียนบ้านคูหาสวรรค์
สถานที่ตั้งถนนช่วยทุกขราษฏร์ตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง
http://www.tbk.ac.th/

ห้องสมุดไอทีชื่อเรื่องห้องเรียน ICT เคียงคู่

แนวคิดคิดกับการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศของสถานศึกษา
1. การทำงานได้โดยไม่มีผิดพลาดทำให้สามารถนำไปใช้ในงานจำนวนมากที่ต้องการความถูกต้องและเกิดผลที่ถูกต้องเช่นการตรวจข้อสอบการอ่านบาร์โค้ดการที่คอมพิวเตอร์สามารถทำงานดังกล่าวได้โดยไม่มีผิดพลาดทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กำหนดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลหนังสือหรือสิ่งของตลอดจนสินค้าแต่ละรายการโดยออกแบบให้คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลเข้าไปที่มีความแตกต่าง

2. การทำงานได้อย่างรวดเร็วทำให้สามารถนำไปใช้กับงานที่มีปริมาณมากทำให้งานเสร็จได้ภายในเวลาอันรวดเร็วในสมัยแรกๆจึงมีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในงานสำมะโนประชากรซึ่งต้องมีการนำข้อมูลจำนวนมากมานับรวมกันและยังมีการคำนวณจำนวนมากด้วยสำนักงานสถิติแห่งชาติจึงเป็นหน่วยงานแรกๆที่ใช้คอมพิวเตอร์ทำงานในลักษณะดังกล่าวในปัจจุบันได้มีการประยุกต์คุณลักษณะข้อนี้ไปใช้อย่างกว้างขวาง

3. การทำงานอย่างเป็นระบบทำให้เกิดความชัดเจนของขั้นตอนการทำงานรายละเอียดของข้อมูลนำเข้าและรายละเอียดของผลผลิตของงานก่อนที่จะใช้คอมพิวเตอร์ทำงานจำเป็นจะต้องคิดวิเคราะห์และออกแบบระบบงานให้ชัดเจนเสียก่อนต่อจากนั้นจึงจะสร้างระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยทำงานในการทดลองระบบงานหรือในการทำงานจริงถ้าพบข้อมูลผิดพลาดใดๆก็สามารถตรวจสอบและค้นหาสาเหตุหากพบสาเหตุที่ผิดพลาดก็จะสามารถแก้ไขชุดคำสั่งงานและทดลองจนกว่าจะได้ผลตามที่ต้องการผลจากการทำงานอย่างเป็นระบบทำให้มีการนำเทคโนโลยีนี้เข้ามาใช้งานแทบทุกอย่างซึ่งนอกจากจะได้ผลงานตามความต้องการแล้วยังสามารถตรวจสอบองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจนทุกด้วยขั้นตอนอีก

ทัศน์วิสัย


"จัดการศึกษาได้มาตรฐาน นักเรียนมีคุณภาพระดับสากลภายใต้พื้นฐานวัฒนธรรมไทย "

กิจพันธ

1. ศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการ

2. พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามคุณลักษณะคนดีมีปัญญามีความสุข

3. พัฒนาคุณภาพบุคลากรและสร้างขวัญกำลังใจ

4. พัฒนาสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

5. บริหารจัดการโดยเน้นโรงเรียนเป็นฐาน

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 คุณภาพผู้เรียนพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารและบุคลากรพัฒนาผู้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การมีส่วนร่วมของผุ้ปกครองและชุมชน


ของสถานศึกษาบริบท

ผู้บริหารโรงเรียน

ขนบจรูญศรีสวัสดิ์นาย

ศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษา

อาคาร

1. เฉลิมพระเกียรติอาคาร
2. ฏฐีอาคารวาสิ
3. สีดาอาคาร
4. ตลาอาคารศกุน
5. อาคารบุษบา
6. อาคารรจนา
7. อาคารสาวิตรี

โครงสร้างของหน่วยงานแบ่งเป็น 4 กลุ่มงาน

1. บริหารงานวิชาการกลุ่ม

2. กลุ่มบริหารทั่วไป

3. บริหารกลุ่มการ

4. บริการกลุ่ม

สภาพปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการพัฒนา

1. ขาดสื่อนวัตกรรม

2. บุคลากรขาดความรู้เฉพาะด้านในด้านพัฒานานวัตกรรมทางด้านไอที


ผู้ให้ข้อมูลนายขนบจรูญศรีสวัสดิ์

หน่วยงานโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์

ที่ณวัน 20 พฤศจิกายนพ. ศ. 2,552

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Academic Chaingmai 52

My Friend